Zaznacz stronę

System ten jest uzupełniony o ustawę o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw a także ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zwłaszcza ta druga ustawa ma znaczenie dla konsumentów. Zawarta jest tu bowiem ogólna definicja standardu bezpieczeństwa (art.4), odwołująca się do kryteriów i ocen właściwych dla konsumenta. Parlament stale ulepsza przepisy dotyczące ochrony konsumentów w UE. Polityka ochrony konsumentów przestała być już tylko procesem technicznej harmonizacji polityki dotyczącej norm w dążeniu do ustanowienia rynku wewnętrznego – stała się jednym z elementów napędzających działania na rzecz realizacji celu ustanowienia „Europy obywateli”. Procedura współdecyzji oraz rozszerzenie obszarów prawodawstwa, w których Rada przyjmuje akty większością kwalifikowaną, dało Parlamentowi uprawnienia do rozwoju i wzmocnienia unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów. W wyniku prac legislacyjnych Parlamentu od dnia 13 czerwca 2014 r. państwa członkowskie stosują krajowe przepisy wykonawcze do dyrektywy w sprawie praw konsumentów, która została przyjęta przeważającą większością głosów w Parlamencie. Dyrektywa ta wzmacnia prawa konsumentów dzięki wydłużeniu okresu, w jakim można odstąpić od umowy, w przypadku umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, wprowadzeniu większej przejrzystości cen, zakazowi stosowania zaznaczonych z góry pól wyboru oraz wyjaśnieniu informacji dotyczących treści cyfrowych, aby zwiększyć zaufanie unijnych konsumentów.